Woonopstand

- landelijke woonbeweging -

Aan het college van burgemeester en wethouders

Per email: [email protected]

Cc aan de leden van de gemeenteraad: [email protected]

Rotterdam, 17 november 2021

Betreft: dialoog tussen driehoek en Woonopstand

Geacht college,

Op 11 november heeft de Rotterdamse gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college van B en W wordt verzocht om het politieoptreden tijdens de demonstratie Woonopstand op 17 oktober met de organisatie van de demonstratie te ‘evalueren in dialoog’. 

Wij betreuren het ten zeerste dat er in de raad geen meerderheid was voor een motie voor extern onafhankelijk onderzoek, zoals wij ook hebben geëist. De vragen die tijdens het debat van de raadscommissie zijn gesteld over het excessieve, verwerpelijke en gewelddadige politieoptreden zijn onvoldoende beantwoord. De veronderstelling van burgemeester Aboutaleb dat een onafhankelijk onderzoek zou leiden tot het “op voorhand veroordelen” van de politie en een “ politieke afrekening” is absurd. Onafhankelijk onderzoek leidt alleen tot bewijsvoering als er fouten zijn gemaakt. Kennelijk weet burgemeester Aboutaleb dat er fouten zijn gemaakt, anders zou hij niet bang zijn voor een veroordeling. Het is stuitend dat de meeste gemeenteraadsleden zijn meegegaan in de redenering van Aboutaleb en een dialoog voorstellen zonder als voorwaarde een behoorlijke verantwoording vooraf te eisen. 

Wij hebben heel weinig vertrouwen in de voorgestelde opzet voor dialoog. Er is per definitie geen sprake van een gelijkwaardige relatie tussen burgers en de driehoek. Daar komt bij dat onze zorgen over het politieoptreden, die al rezen tijdens de vooroverleggen met de politie, structureel zijn weggewuifd en ontkend. Wij als organisatie (een groep vrijwilligers) hebben ons ingespannen om de problemen met het politieoptreden aan te kaarten en deze zoveel mogelijk in detail te beschrijven, op basis van eigen informatie en verklaringen en beelden van zowel slachtoffers als getuigen. Wij hebben ons ingespannen om aan te geven hoe volgens ons het politieoptreden in strijd is met het demonstratierecht, daarin gesteund door de zorgen die zijn geuit door Amnesty en het NJCM. Wij hebben daartoe een zwartboek opgesteld met daarin 53 verklaringen en beelden van slachtoffers en getuigen en een gedetailleerde verklaring geschreven. Wij hebben ook – samen met veertien andere burgers – ingesproken bij de gemeenteraadscommissie Veiligheid en Bestuur. 

Het is nu aan de politie en de gemeente om zich transparant en toetsbaar op te stellen. Van transparantie en grondige motivering in het licht van de verplichtingen die volgen uit de mensenrechtenverdragen, de Grondwet en de Wet openbare manifestaties is tot nu toe geen sprake. De ‘verantwoording’ vanuit de politie en gemeente tot nog toe (de brief van locoburgemeester Van Gils d.d. 21 oktober 2021, selectief geknipte dronebeelden van de politie, verklaringen van politiechef Westerbeke, en het raadsdebat) is volstrekt ontoereikend en mist zelfreflectie en lessen voor de toekomst. 

Een dialoog kan alleen plaatsvinden als de driehoek een behoorlijke verantwoording publiceert, met daarin het feitenrelaas, de juridisch-bestuurlijke grondslag voor het politieoptreden in relatie tot de Wom en internationale richtlijnen, en een beoordeling van de proportionaliteit en rechtmatigheid van het toegepaste politiegeweld. Zodra er een verantwoording is gepubliceerd, zullen wij deze eerst zelf bestuderen en door experts zoals Amnesty en het NJCM laten beoordelen. Pas nadat er een serieuze verantwoording ligt voor het politieoptreden rondom de Woonopstand van 17 oktober, kunnen wij ingaan op een uitnodiging tot een dialoog met de driehoek. 

Bij voorbaat laten wij weten dat wij alleen bereid zijn om met de Hoofdofficier van Justitie in gesprek te gaan als alle zaken geseponeerd zijn en er toegezegd wordt dat er geen vervolging wordt ingesteld naar aanleiding van zaken die in de dialoog genoemd kunnen worden. Als de Hoofdofficier daar niet toe bereid is, dan kunnen wij niet anders dan concluderen dat het gesprek geen dialoog is, maar een verhoor in het kader van het opsporingsonderzoek tegen ons.

Wij verwachten publicatie van de verantwoording van de driehoek uiterlijk op 10 januari 2022.

Met vriendelijke groet,

Namens de organisatie van Woonopstand,

Gwen van Eijk

Abel Heijkamp

Bijlagen:

Statement 8 november, Woonopstand eist onafhankelijk extern onderzoek naar politiegeweld

Statement 3 november, PERSBERICHT: Woonopstand presenteert zwartboek politieoptreden 17 oktober, eist onafhankelijk onderzoek

Zwartboek politiegeweld

Statement 17 oktober, Woonopstand viert solidariteit en keurt politiegeweld af

nl_NL